Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jedną z możliwości zakończenia istnienia związku małżeńskiego. Po unieważnieniu małżeństwa w świetle prawa będzie ono postrzegane jakby nigdy nie istniało. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa mogą wystąpić małżonkowie, jak i inne zainteresowane osoby takich jak: rodzice, opiekunowie czy prokurator. Jednak, aby wniosek był uzasadniony, muszą wystąpić wskazane w ustawie przesłanki.

Przesłanki do unieważnienia małżeństwa

Małżeństwo może zostać unieważnione, jeśli zachodzą następujące przesłanki:

  1. wiek małżonków – przesłanka ta występuje, gdy związek małżeński zawierają osoby niepełnoletnie, czyli naruszone zostają przepisy o wieku wymaganym dla zawarcia małżeństwa, obowiązujące w chwili zawarcia małżeństwa. W tym przypadku nie tylko małżonkowie mogą wystąpić z wnioskiem, ale również prokurator,
  2. ubezwłasnowolnienie – może być podstawą do unieważnienia małżeństwa, a po stronie wnioskodawców mogą występować małżonkowie,
  3. choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy – na tej podstawie unieważnienia małżeństwa może żądać każdy z małżonków, jednak po ustaniu choroby nie można powoływać się na tą przesłankę,
  4. bigamia – unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny,
  5. pokrewieństwo i powinowactwo między małżonkami – w tym przypadku wnioskodawcą może być każdy zainteresowany,
  6. przysposobienie – unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Małżeństwo może być również unieważnione, w razie błędu w oświadczeniu woli, czyli jeśli osoba składająca oświadczenie o zawarciu małżeństwa:

  1. z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
  2. była pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
  3. była pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych powyżej może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

 

Procedura unieważnienia małżeństwa

Unieważnić małżeństwo można przed sądem. Pozew o unieważnienie związku małżeńskiego składa się do właściwego z uwagi na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków sądu okręgowego. Opłata, pobierana w chwili składania pozwu tego rodzaju, wynosi 200 złotych. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu, należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym spisywany był akt małżeństwa, w celu wniesienia wzmianki dodatkowej o jego unieważnieniu. Należy jednak mieć na uwadze, że nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Ponadto, warto pamiętać, że unieważnienie małżeństwa nie jest ważne dla Kościoła, tak samo unieważnienie ślubu kościelnego nie zwalnia z konieczności uregulowania spraw przed sądem cywilnym.

 

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by Foundry

Dodaj komentarz