Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

wpis w: Alimenty, Dzieci, Finanse, Teksty

Na podstawie przepisów prawa rodzice mają obowiązek spełniania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Obowiązek ten nie tylko związany jest z ponoszeniem utrzymania dziecka, ale zapewnienie mu wszelkich potrzeb niezbędnych do rozwoju. W chwili, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do rozstania rodziców dziecka co do zasady pozostaje ono u jednego z nich, a drugi zobowiązuje się do uiszczania alimentów w ustalonej wysokości. Alimenty mają na celu pokrycie kosztów utrzymania dziecka, uwzględniając przy jego wysokości obowiązek alimentacyjny rodzica, u którego dziecko zamieszkuje. Często jednak zdarza się tak, że zasądzone alimenty pozostają wygórowane do rzeczywistych kosztów, jakie ponosi drugi rodzic w związku z jego utrzymaniem bądź też zmienia się istotnie sytuacja finansowa zobowiązanego do uiszczania alimentów. Jeśli zachodzi taka sytuacja, osoby ponoszące obowiązek alimentacyjny mają prawo do jego zmiany.

Kiedy można wnieść powództwo o zmianę

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zmienić umowę bądź orzeczenie w sprawie obowiązku alimentacyjnego można w chwili istotnej zamiany stosunków. Okoliczność będąca podstawą zmiany może dotyczyć zarówno zobowiązanego, jak i uprawnionego do otrzymywania alimentów. Wobec tego za zmianę, która odnieść może skutek zmieniający zasądzone świadczenie, należy rozumieć zmianę istotną z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Taką istotną zmianą może być zmiana poprzez zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego czy też zarobkowych oraz majątkowych możliwości zobowiązanego. W razie zmiany ww. okoliczności zobowiązany może wnieść powództwo o zmniejszenie zasądzonych alimentów wskazując jaka kwota będzie adekwatna do zmienionej sytuacji.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Zmiana stosunków może prowadzić również od uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Z taką zmianą stosunków mamy do czynienia, kiedy dziecko osiąga możliwości, które pozwalają mu na samodzielne pokrywanie kosztów utrzymania. Należy przy tym zaznaczyć, że dla obowiązku alimentacyjnego nie ma znaczenia wiek dziecka. Wobec tego obowiązek uiszczania alimentów istnieje również w stosunku do dzieci pełnoletnich, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Chwila ustania/zmiany obowiązku alimentacyjnego

Zaistnienie jednak samej przesłanki do zmiany czy uchylenia obowiązku alimentacyjnego nie powoduje automatycznie, że w świetle prawa rodzic przestaje być zobowiązany do uiszczania świadczenia. Celem zmiany ustaleń w ugodzie czy też orzeczeniu zobowiązany musi wnieść stosowane powództwo przeciwko dziecku, w którym to wykaże przesłanki do zmiany wysokości świadczenia bądź jego uchylenia.

Warto również zauważyć, że zobowiązany ma prawo wnosić o uchylenie obowiązku czy też zmianę wysokości świadczenia z datą wsteczną, czyli z datą, w której rzeczywiście zaistniała przesłanka do wytoczenia powództwa.

 

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by JerzyGorecki

Dodaj komentarz