Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

wpis w: Finanse

 

Nasz ustawodawca przewidział możliwość, zgodnie z którą małżonek może wnieść wniosek o nakaz wypłaty do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka. Taka sprawa może zostać zainicjowana, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

 

Kiedy można wszcząć postępowanie o wypłatę wynagrodzenia

Zgodnie z art. 28 k.r.o. muszą łącznie wystąpić trzy przesłanki:

  1. istnienie związku małżeńskiego;
  2. pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu;
  3. niewypełniania przez jednego z małżonków ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

 

Pierwsza z przesłanek wskazuje, że wniosek może zostać złożony w chwili trwania związku małżeńskiego, wobec tego wniosku takiego nie można złożyć, jeśli małżeństwo pozostaje w orzeczonej separacji czy też uległo rozwiązaniu poprzez rozwód.

Wspólne pożycie oznacza utrzymywanie przez małżonków więzi uczuciowej, fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej, która polega przykładowo na wspólnym zamieszkiwaniu. Co istotne, jeśli więzi te ustaną po orzeczeniu nakazu wpłaty wynagrodzenia, nie traci on mocy. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.

Przebieg postępowania

Postępowanie wszczynane jest na wniosek, który może zostać złożony przez małżonka osoby zobowiązanej do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, prokuratora lub organizacji społecznej. Udział w postępowaniu biorą oboje małżonkowie. Sąd wydaje nakaz po umożliwieniu temu z małżonków, przeciwko któremu nakaz ma zostać wydany, złożenia wyjaśnień, chyba że wysłuchanie go nie jest możliwe lub celowe. Co więcej, zanim Sąd wyda postanowienie o wydaniu nakazu, powinien przynajmniej w przybliżeniu zorientować się, jaki zakres obowiązków przyczyniania się przez danego małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny nie jest wypełniany i czy wniosek pozostaje uzasadniony.

Następnie sąd wydaje orzeczenie, w którym nakazuje wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka. Nakazana przez sąd wypłata należności może oprócz wyraźnie wymienionego w art. 28 § 1 k.r.o. wynagrodzenia za pracę objąć wszelkie należności powtarzające się. W sentencji postanowienia wydanego na podstawie art. 28 k.r.o.  sąd określa, czy nakaz obejmuje wszystkie należne zobowiązanemu małżonkowi świadczenia, czy też jedynie niektóre z nich, a także czy dotyczy całości należnych mu kwot, czy oznaczonych ich części.

Odpis postanowienia sąd przesyła pracodawcy lub dłużnikowi innej wierzytelności celem wykonania. W wyniku wydania nakazu małżonek zobowiązany traci prawo do pobierania swojego wynagrodzenia lub innych należności (albo ich oznaczonej części), a ponadto jego zakład pracy lub jego dłużnicy związani są zakazem wypłaty tych świadczeń do rąk zarabiającego.

 

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com,

Dodaj komentarz