Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej ma wpływ na obowiązek alimentacyjny?

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Każdy rodzic jest zobowiązany do pełnienia obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci. Jest to obowiązek do zapewniania dzieciom wszelkich potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania. Przykładowo spełnieniem tego obowiązku jest zapewnienie miejsca zamieszkania, jedzenia, odzieży itp. Obowiązek ten może być również realizowany jako wpłata na poczet utrzymania dziecka określonej kwoty pieniędzy, jeśli przykładowo rodzice żyją w rozłące. Rodzice mają obowiązek pokrywania kosztów utrzymywania aż do czasu osiągnięcia przez dziecko samodzielności, czego nie należy mylić z osiągnięciem pełnoletności. Osiągnięcie samodzielności należy rozumieć jako możliwość ponoszenia przez dziecko kosztów własnego utrzymania.

Władza rodzicielska a jej pozbawienie

Co jednak, jeśli jeden z rodziców pozbawiony zostanie władzy rodzicielskiej? Czy jego obowiązek alimentacyjny względem dziecka nadal obowiązuje? Celem odpowiedzi na powyższe pytania należy wyjaśnić, czym jest władza rodzicielska i co oznacza jej pozbawienie.

Władza rodzicielska to w skrócie uprawnienia rodziców względem ich dzieci. Przysługuje obojgu rodzicom i trwa aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Zgodnie z przepisami prawa władza rodzicielska winna być wykonywana w taki sposób, jaki wymaga tego dobro dziecka oraz interes społeczny. Podstawowymi uprawnieniami rodziców jest sprawowanie pieczy nad dziećmi oraz zarząd ich majątkiem. Warto zauważyć, że ustawa nakazuje, aby rodzice przed powzięciem decyzji w ważnych sprawach dziecka, w szczególności dotyczących jego majątku wysłuchali zdania dziecka i w miarę możliwości je uwzględnili, o ile jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala.

Kiedy dochodzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Co do zasady rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Jednak sąd w uzasadnionych przypadkach może ograniczyć, zawiesić bądź pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica. Do sytuacji takich dochodzi w chwili nadużywania władzy rodzicielskiej bądź wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jej wykonywanie. Pierwszy przypadek to przykładowo brak zainteresowania dzieckiem, stosowanie przemocy, w drugim przypadku chodzi przykładowo o długotrwałą nieobecność rodzica.

Czy przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej obowiązek alimentacyjny nadal istnieje?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza eliminacji obowiązków rodzica względem dziecka. Rodzic nie może wykonywać już władzy rodzicielskiej, czyli sprawować pieczy nad dzieckiem czy też zarządzać jego majątkiem, jednak nadal po jego stronie pozostają obowiązki, w szczególności partycypowanie w kosztach jego utrzymania. Wobec tego mylne pozostaje wyobrażenie, że pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza automatyczne zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Oznacza wyłącznie pozbawienie rodzica praw i obowiązków związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, nie powoduje natomiast wyłączenia obowiązku alimentacyjnego. Warto zauważyć, że po stronie rodzica pozostają nadal również uprawnienia jak prawo do widzeń z dzieckiem czy prawo do dziedziczenia.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by geralt 

Dodaj komentarz