Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzic ma względem swojego dziecka obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten nie oznacza, że rodzice mają wypłacać określoną kwotę pieniędzy dla dziecka, a ponosić jego koszty utrzymania. W sytuacji, w której dziecko mieszka z jednym z rodziców drugi zobowiązany jest pokrywać w części jego koszty utrzymania. Nie zawsze jednak sytuacja jest taka klarowna, bowiem w wielu przypadkach rodzic zobowiązany do płatności alimentów nie wywiązuje się z ich uiszczania. Poniżej przedstawiamy kroki, które może poczynić uprawniony w celu odzyskania należności.

Postępowanie egzekucyjne

Celem wyegzekwowania należności niezbędne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdyż na własną rękę nie jesteśmy w stanie odzyskać nieuregulowanych, jak i przyszłych alimentów. Aby to zrobić, musimy dysponować tytułem egzekucyjnym, czyli orzeczeniem sądu, w którym to sąd zasądzi od zobowiązanego (dłużnika alimentacyjnego) na rzecz uprawnionego określoną kwotę alimentów, określając przy tym termin zapłaty każdej z rat alimentów. Orzeczenie takie następnie musi się uprawomocnić i zostać opatrzone przez sąd klauzulą wykonalności. Posiadane orzeczenie jest podstawą do wszczęcia egzekucji przed dowolnym komornikiem.

Bezskuteczność egzekucji

Nie zawsze jednak egzekucja spowoduje, że dłużnik spłaci swoje zobowiązania, co więcej, że będzie regulował przyszłe alimenty. Bywają sytuacje, w których zobowiązani nie posiadają majątku, a komornik nie jest w stanie zaspokoić uprawnionego. Z tego powodu wszczęte postępowanie zostaje umorzone jako bezskuteczne. Z pomocą w zakresie pokrycia alimentów wyszedł jednak ustawodawca tworząc ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie tej ustawy osoby uprawnione mogą uzyskiwać alimenty od Państwa z tzw. funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o dofinansowanie

Podstawą otrzymania dofinansowania z funduszu alimentacyjnego jest złożenie wniosku o przyznanie alimentów. Do wniosku musi zostać dołączone orzeczenie orzekające obowiązek alimentacyjny zobowiązanego wraz z klauzulą wykonalności oraz postanowienie komornika o bezskutecznej egzekucji prowadzonej wobec zobowiązanego. Komornik w tym postanowieniu bądź w osobnym zaświadczeniu wydanym na wniosek uprawnionego winien wskazać stan egzekucji, przyczynę jej bezskuteczności oraz działania, jakie podejmowane były przez komornika w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W razie braku przekazania ww. informacji na temat postępowania egzekucyjnego organ sam wystąpi do komornika w celu ich uzyskania. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty określone przez wskazaną powyżej ustawę (art. 15 ust 4). Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia 18 roku życia przez uprawnionego albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez niego 25 roku życia. Natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Kiedy świadczenie z funduszu nie przysługuje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  2. zawarła związek małżeński.

Postępowanie organu w celu nakłonienia dłużnika do regulowania alimentów

Organ w toku postępowania o przyznanie alimentów z funduszu przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Po przeprowadzeniu wywiadu nakłada na niego pewne obowiązki, jak przykładowo zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny, jeśli nie ma zatrudnienia i jest to podstawowa przyczyna braku wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu bądź niewypełnienie nałożonych przez organ obowiązków spowoduje uznanie dłużnika jako uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Organ w tym celu wydaje decyzję i ma prawo skłonić dłużnika do regulowania zobowiązań stosując wobec niego sankcje. Jedną z takich sankcji jest złożenie wniosku do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.

Warto pamiętać, że decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% ustalonych alimentów.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by Alexsander-777

Dodaj komentarz