Rozwód cudzoziemca a prawo pobytu

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, jeśli obcokrajowiec zawrze związek małżeński z obywatelem polskim ma prawo na tej podstawie otrzymać prawo pobytu czasowego w Polsce, a w późniejszym okresie również prawo pobytu stałego. Co jednak gdy związek ten się rozpadnie i orzeczony zostanie rozwód? Czy prawo pobytu nadal jest ważne, a obywatel obcego kraju może przebywać w Polsce?

 

Kiedy cudzoziemiec otrzymuje prawo pobytu na podstawie związku małżeńskiego

Zgodnie z art. 158 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) prawo pobytu czasowego jest udzielane cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Polski. Uzyskanie prawa pobytu na tej podstawie nie jest skomplikowane i w większości przypadków wnioski o pobyt czasowy rozpoznawane są pozytywnie. Cudzoziemiec po upływie trzech lat od dnia zawarcia związku małżeńskiego może ubiegać się o otrzymanie pobytu na stałe. Przy czym należy mieć na uwadze, że bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku małżonek będący cudzoziemcem musi przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż dwa lata.

 

Rozwiązanie związku małżeńskiego przed upływem trzech lat a prawo pobytu czasowego

Należy mieć na uwadze, że podstawą do udzielenia prawa pobytu w chwili zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca jest właśnie to małżeństwo. Wobec tego w chwili orzeczenia rozwodu ustaje cel, na podstawie którego udzielono zezwolenia na pobyt czasowy. Powyższa sytuacja jest podstawą do cofnięcia prawa pobytu czasowego (art. 101 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach). Orzeczenie rozwodu uniemożliwia tym samym cudzoziemcowi uzyskanie pozwolenia na pobyt stały.
Warto przy tym zaznaczyć, że samo wszczęcie postępowania rozwodowego nie ma wpływu na prawo pobytu czasowego oraz stałego. Dopiero prawomocne orzeczenie, w którym orzeczony zostaje rozwód jest podstawą do cofnięcia prawa pobytu.

Czy rozwód oznacza automatyczny nakaz powrotu do kraju ojczystego

Rozwód nie oznacza automatycznego nakazu powrotu do kraju ojczystego. W pierwszej kolejności prawo pobytu musi zostać cofnięte, a w tym celu wydana winna zostać decyzja odpowiedniego organu. W tym czasie cudzoziemiec ma prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu prawa pobytu na okres czasowy na innej podstawie, jak np. nauka, praca. Co więcej, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach rozwiedziony małżonek (pozostający cudzoziemcem) może starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy również w razie gdy przemawia za tym jego ważny interes. Przykładowo takim ważnym interesem może być opieka nad małoletnimi dziećmi pozostającymi na terenie Polski. Zezwolenia na pobyt czasowy w takim przypadku udziela się jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata. Z wnioskiem o pozwolenie na pobyt czasowy na ww. podstawie może również wystąpić cudzoziemiec w razie orzeczenia separacji.
Warto pamiętać o obowiązku poinformowania właściwego wojewody o fakcie wydania prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód. Cudzoziemiec mający prawo czasowego pobytu ma obowiązek powiadomić wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w terminie 15 dni roboczych. W przypadku rozwodu termin ten będzie biegł od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód (art. 113 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

 

Rozwód a prawo stałego pobytu

Jeśli małżeństwo cudzoziemca z obywatelem polskim trwało dłużej niż trzy lata i cudzoziemiec otrzymał z uwagi na spełnienie wszelkich przesłanek pozwolenie pobytu na stałe, to rozwód nie zmienia jego statusu pobytowego. Pomimo rozwodu może przebywać on nadal w Polce. Jednak jeśli prawomocne orzeczenie orzekające rozwód zostało wydane przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania prawa pobytu na stałe (z uwagi na zawarcie związku małżeńskiego) to organ, który wydał to pozwolenie ma prawo je cofnąć. Podstawą cofnięcia jest oczywiście rozwód. Wobec powyższego rozwód nie wpływa na pozwolenie pobytu stałego, jeśli nastąpił po upływie dwóch lat od dnia uzyskania tego pobytu (art. 199 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: pixabay.com, by stevepb

Dodaj komentarz