Akty stanu cywilnego w postępowaniu w sprawach rodzinnych

wpis w: Teksty, Warunki formalne

W sprawach rozwodowych, jak również w innych sprawach rodzinnych, zazwyczaj należy przedłożyć odpis stosownego aktu stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego stanowią bowiem wyłączne dowody stwierdzanych w nich okoliczności. Jeżeli zatem musisz wykazać, że pozostajesz w związku małżeńskim (np. w sprawach rozwodowych), to możesz to uczynić wyłącznie z wykorzystaniem odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli występujesz w imieniu dziecka przeciwko drugiemu z rodziców o alimenty, to wykazać musisz istnienie takiego pokrewieństwa, na jakie się powołujesz, a zatem, po pierwsze – że jesteś rodzicem dziecka, na którego rzecz mają zostać zasądzone alimenty (bowiem tylko przedstawiciel ustawowy może działać za małoletniego), po drugie – że strona pozwana też jest rodzicem dziecka, stąd jej obowiązek świadczeń alimentacyjnych. Wykazać to możesz wyłącznie odpisem aktu urodzenia. Inne dowody nie pozwolą na odniesienie zamierzonego skutku.

Do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której dany akt dotyczy, jej małżonek, a także jej wstępni (tj. np. rodzice, dziadkowie), jej zstępni (tj. np. dzieci, wnuki) oraz jej rodzeństwo. Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego mogą także inne podmioty, w związku z realizacją swoich zadań bądź interesów, np. sąd, prokurator, organ administracji publicznej.

Występują trzy rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego: odpis skrócony, wielojęzyczny odpis skrócony oraz odpis zupełny. Na potrzeby sprawy rozwodowej, a także innych spraw rodzinnych, najczęściej wystarczający będzie odpis skrócony.

Żeby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, należy złożyć wniosek, który może wyglądać na przykład tak:

wniosek__odpisy

Za uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości:

  • 22 zł, gdy idzie o odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
  • 32 zł, gdy idzie o odpis pełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego możesz uzyskać osobiście bądź listownie, a także przez internet, o ile masz konto na platformie ePUAP.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego możesz skierować do dowolnie wybranego urzędu stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego zostanie wydany
od razu, jeżeli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego (akty sporządzane są w centralnym rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione). Jeżeli aktu jeszcze nie ma w tym rejestrze, to oczekiwanie na odpis potrwa:

  • do 7 dni, jeżeli złożysz wniosek w tym urzędzie stanu cywilnego, w którym znajduje się dany akt (np. akt urodzenia osoby urodzonej w Opolu znajduje się w urzędzie w Opolu);
  • do 10 dni, jeżeli złożysz wniosek w innym urzędzie.

ADRESY URZĘDÓW STANU CYWILNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM