Czym jest kuratela? Kiedy ustanowienie kuratora dla małoletniego jest niezbędne? Jak go ustanowić?

Co do zasady małoletnie dziecko reprezentowane jest przez swoich rodziców, jednak bywają sytuacje, w których ich udział nie jest możliwy. W takim przypadku wyznaczony może zostać kurator, którego zadaniem jest zabezpieczenie praw dziecka. Sytuacji, w których kurator może zostać powołany jest wiele i wskazane zostały one przez ustawodawcę.

Czym jest kuratela?

Kuratela to nic innego jak reprezentacja interesów osoby trzeciej. Celem kurateli jest piecza nad osobami lub ich majątkiem w sytuacji, w których nie są one w stanie same prowadzić swoich spraw. Kuratela ma za zadanie zabezpieczyć interesy osoby, dla której została ustanowiona w określonym zakresie. Kuratela ustanawiana jest na określony czas bądź też do wykonania określonej czynności.

Ustanowienie kuratora dla małoletniego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kuratora ustanawia się w wypadkach przez ustawę przewidzianych i są to sytuacje, w których dobro małoletniego tego wymaga. Kurator powoływany jest przez organ państwowy, co do zasady jest to sąd opiekuńczy. Zasadą jest, że kurator powoływany jest z urzędu, chyba że przepis szczególny przewiduje, że powołanie następuje na wniosek. Przykładowo taka sytuacja występuje w chwili, gdy kurator zostaje powołany dla osoby niepełnosprawnej.

Ogóle uprawnienia i obowiązki kuratora

W zasadzie nie ma wskazanych w ustawie ogólnych praw i obowiązków kuratora, bowiem zależne są one od sytuacji, w jakiej zostaje on powołany. Tym samym prawa i obowiązki mogą się różnić. Pozostają one określone przez przepisy odnoszące się do danego rodzaju kurateli bądź określone zostają w zarządzeniu wydanym przez organ, który powołuje kuratora.

Wymagania wobec kuratora powołanego dla małoletniego

Jeśli kurator powoływany jest celem zabezpieczenia interesów dziecka, powinien spełniać określone wymagania. Zgodnie z ustawą kuratorem może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka, tego samego rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wymagana jest reprezentacja dziecka lub ukończył szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb dziecka (art. 991§1 k.r.o.). Natomiast, jeśli sprawa nie jest skomplikowana, kuratorem może zostać osoba posiadająca prawnicze wykształcenie i wykazująca znajomość potrzeb dziecka. W takim przypadku sąd powinien dokładnie określić czynności, jakie mają być przez kuratora wykonane.

Wynagrodzenie kuratora

Ustanowienie kuratora co do zasady jest odpłatne. O wysokości wynagrodzenia kuratora decyduje organ, który go ustanowił, biorąc w pod uwagę nakład jego pracy przy wykonaniu zleconych czynności. Wynagrodzenie ustanawia się na wniosek kuratora. Przyznane wynagrodzenie wypłacane jest z dochodów lub z majątku osoby, dla której został powołany. Jeśli natomiast osoba ta nie posiada dochodów ani majątku, wynagrodzeniem tym obciąża się tego, kto zażądał ustanowienia kuratora.

Rodzaje kurateli

Przepisy przewidujące ustanowienie kuratora zawarte są we wszystkich działach prawa cywilnego, a także w zakresie innych gałęzi prawa. Do najważniejszych należą:

kurator do reprezentacji dziecka,

kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,

kurator dla dziecka poczętego,

kurator dla osoby niepełnosprawnej,

kurator dla osoby nieobecnej lub uznanej za zmarłą,

kurator zastępujący przedstawiciela ustawowego w sytuacji, gdy ten ostatni nie może działać,

kurator do zarządu majątkiem,

kurator procesowy, do reprezentacji w procesie,

kurator spadku.

Interesuje cię jakiś temat z zakresu prawa rozwodowego lub rodzinnego? Chcesz przeczytać o nim artykuł? Zostaw nam komentarz lub napisz o tym w wiadomości prywatnej, a my postaramy się opisać interesujące Cię zagadnienie.

Ilustracja: unsplash.com, by James Sutton  

Dodaj komentarz