Konsekwencje błędów w pozwie rozwodowym

wpis w: Teksty, Warunki formalne

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie sądowe w sprawie o rozwód. Jego prawidłowe sporządzenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów małżonka dążącego do rozwodu. Elementy pozwu rozwodowego omówiliśmy szeroko w naszych tekście – Co należy zawrzeć w pozwie rozwodowym?. W tym artykule omawiamy konsekwencje, jakie może ponieść małżonek, który nieumiejętnie lub niestarannie sporządził pozew.

Skutki błędów popełnionych na etapie pozwu rozwodowego nie zawsze są takie same. W zależności od rodzaju braku, jakim dotknięte jest pismo, różny będzie dalszy przebieg sprawy. Dlatego przypomnieć należy, że elementy pozwu podzielić można na kilka kategorii:

Jeżeli w Twoim pozwie zabraknie któregoś z elementów koniecznych pisma procesowego (np. oznaczenia sądu-adresata czy też imion i nazwisk stron), to sąd, do którego zostało wniesione pismo, wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Otrzymasz wówczas pismo z sądu, w którym wskazany zostanie brak, który powinien zostać uzupełniony. W piśmie tym odnajdziesz również termin, w którym powinieneś uzupełnić brak (braki). Zasadniczo termin ten będzie wynosił jeden tydzień. Jeżeli brak zostanie uzupełniony w odpowiedni sposób, to sprawa będzie się toczyć dalej. Jeżeli jednak nie uzupełnisz braku w zakreślonym terminie, to sąd zwróci pozew. Pozew zwrócony nie wywołuje żadnych skutków.

Pozew jest szczególnym pismem procesowym, a zatem winien spełniać nie tylko warunki przewidziane dla takiego pisma, ale także zawierać dodatkowe elementy. Jeżeli Twój pozew nie będzie zawierał elementów koniecznych pozwu (określenia żądania lub przytoczenia okoliczności faktycznych istotnych dla tego żądania), to skutki mogą być różne. Przykładowo, jeżeli nie określisz, czego się domagasz (określenie żądania), to sąd najpewniej wezwie Cię do uzupełnienia braku – wtedy zastosowanie znajdzie procedura opisana wyżej: wezwanie do uzupełnienia braków – termin tygodniowy – uzupełnienie braków i ciąg dalszy sprawy albo nieuzupełnienie braków i zwrot pozwu. Z kolei jeżeli Twój pozew nie będzie zawierał dostatecznie opisanych okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, to możliwe są dwie sytuacje:

  1. sąd uznaje, że pozew w ogóle nie zawiera przytoczenia okoliczności faktycznych – wtedy możesz się spodziewać wskazanej wyżej procedury związanej z uzupełnieniem braków,

albo

  1. sąd uznaje, że pozew zawiera przytoczenie okoliczności faktycznych, mimo że jest ich w pozwie bardzo niewiele – wtedy nie będzie wezwania do uzupełnienia braków, a sąd będzie procedował na podstawie tych informacji, które zostały mu przekazane; jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ te okoliczności faktyczne, które nie zostały sądowi przedstawione (i udowodnione), nie będą miały żadnego znaczenia dla treści wyroku, chociażby obiektywnie były to okoliczności istotne dla sprawy.

Jeżeli w Twoim pozwie zabraknie któregoś z elementów fakultatywnych
(np. wniosku o zabezpieczenie bądź jakiegoś wniosku dowodowego), a obiektywnie był on potrzebny, to konsekwencją może być znalezienie się w niekorzystnej sytuacji procesowej. Warto wiedzieć, że w przypadku przeoczenia któregoś elementów fakultatywnych pozwu nie można liczyć na wezwanie do uzupełnienia braków ze wskazaniem wad. Postępowanie będzie się toczyło dalej.

Jako przykłady sytuacji, w której przeoczenie fakultatywnego elementu pozwu ma negatywny wpływ na interesy strony, podać można:

  1. Brak wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania procesu rozwodowego – taki brak może skutkować sporami między rodzicami co do tego, kto, kiedy i z jaką częstotliwością będzie się kontaktował z dzieckiem podczas trwania sprawy rozwodowej.

  2. Brak wniosku o wezwanie na rozprawę określonego świadka mającego wiedzę istotną dla sprawy – taki brak może skutkować uznaniem twierdzenia faktycznego (np. o zdradzie małżeńskiej) za nieudowodnione, a zatem niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Podobne skutki mogą nastąpić, gdy przeoczysz w pozwie któryś z elementów charakterystycznych dla pozwu rozwodowego, który obiektywnie w danej sprawie powinien zostać w pozwie umieszczony. Konsekwencją będzie nieuzyskanie żądanego rozstrzygnięcia. Przykładowo, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, to sąd może orzec jego eksmisję, ale tylko na żądanie drugiego małżonka. Jeżeli takie żądanie nie zostanie wyrażone, to nie ma szans na orzeczenie eksmisji, chociażby była ona obiektywnie uzasadniona i potrzebna.

Pamiętać należy, że wnioski i żądania możesz zasadniczo zgłaszać w ciągu całego postępowania. Jeżeli więc zapomnisz zawrzeć w pozwie określonego wniosku czy oświadczenia, to możesz starać się zgłosić je w dalszych pismach procesowych, względnie ustnie na rozprawie. Doświadczenie uczy jednak, że najlepszym zabezpieczeniem interesów strony jest kompletny i uporządkowany pozew. Gdy sprawa jest w toku, często towarzyszą jej stres i nerwy, co sprzyja zapominaniu o istotnych kwestiach. Należy więc starać się sporządzić pozew z najwyższą starannością.

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że pozew powinien być opłacony albo zaopatrzony we wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Brak opłaty bądź wniosku o zwolnienie od kosztów powodują negatywne konsekwencje. O tym, jakie są te konsekwencje i jak ich uniknąć przeczytać możesz w artykułach o kosztach sądowych.